ĮSTATAI

ADAKAVO BENDRUOMENĖ

 Į S T A T A I

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Adakavo bendruomenė (toliau Bendruomenė) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. Savo veikloje ji vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
 2. Bendruomenė įsteigta koordinuoti jos narių veiklą, atstovauti ir ginti jų interesus.
 3. Bendruomenės pavadinimas: Adakavo bendruomenė.
 4. Bendruomenės buveinė: Bibliotekos g. 4 Adakavo k. Skaudvilės sen. Tauragės r., Lietuvos Respublika.
 5. Bendruomenė įsteigta neribotam laikui. Jos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
 6. Bendruomenė turi sąskaitą kredito įstaigoje.

II.BENDRUOMENĖS VEIKLOS TIKSLAI

7. Veiklos tikslai:

7.1. skatinti demokratinės ir pilietinės lygių teisių ir galimybių visuomenės formavimąsi;

7.2. atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios ir valdymo institucijose Bendruomenės narių interesus; sprendžiant Bendruomenės narių problemas, konstruktyviai bendradarbiauti su Tauragės rajono savivaldybe ir valstybės institucijomis bei įstaigomis;

7.3. tenkinti svarbiausius socialinius, kultūrinius, ūkinius Bendruomenės narių poreikius;

7.4. kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką;

7.5. puoselėti dvasines vertybes;

7.6. dalyvauti įvairiose programose, projektuose, kitose veiklose, siekiant visokeriopos paramos bendruomenei;

7.7. burti Adakavo seniūnaitijoje gyvenančius, dirbančius, besimokančius ar kitaip su ja susijusius asmenis Bendruomenės problemoms spręsti;

7.8. organizuoti kaimo gyventojų švietimą ir mokymą, ugdyti gyventojų kompiuterinį raštingumą;

7.9. rūpintis Adakavo seniūnaitijos teritorijoje esančio kultūrinio paveldo išsaugojimu;

7.10. vykdyti ūkinę-komercinę veiklą.

 1. Bendruomenės veiklos sritys: ekonominė, socialinė, aplinkosauginė, kultūros, sporto ir švietimo.
 2. Veiklos rūšys
55.20.20 Vaikų poilsio stovyklų veikla
55.90 Kita apgyvendinimo veikla
56.21 Pagaminto valgio tiekimas renginiams
56.29 Kitų maitinimo paslaugų teikimas
32.12 Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba
49.31 Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu
49.39 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas
55.20.20 Vaikų poilsio stovyklų veikla
63.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla
74.20 Fotografavimo veikla
77.21.50 Kitų turizmo priemonių nuoma
78.30 Kitas darbo jėgos teikimas
79.12 Ekskursijų organizatorių veikla
79.90 Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
82.30 Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
82.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla
85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
85.60 Švietimui būdingų paslaugų veikla
88.10 Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla
88.91 Vaikų dienos priežiūros veikla
88.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla
93.29 Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla
96.09 Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla

 

 1. Bendruomenė, siekdama užsibrėžtų tikslų, turi teisę:

10.1 įstatų nustatyta tvarka organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus ir kitus masinius renginius;

10.2. bendradarbiauti su panašiomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis asociacijomis, politinėmis organizacijomis ir Lietuvos valstybės institucijomis, mokymo, kultūros įstaigomis ir vietos šviesuoliais;

10.3. vykdyti įstatymų nedraudžiamą veiklą, kuri neprieštarauja Bendruomenės veiklos tikslams ir yra reikalinga jiems pasiekti;

10.4. įsigyti ir valdyti savo veiklai reikalingą turtą ir lėšas, gauti paramą iš Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių juridinių bei fizinių asmenų;

10.5. steigti Bendruomenės filialus ir atstovybes, įstoti į kitas asociacijas bei tarptautines organizacijas;

10.6. vykdyti veiką, neprieštaraujančią įstatymams, samdyti fizinius ir juridinius asmenis;

10.7 Bendruomenė gali turėti ir kitas teises, neprieštaraujančias jos veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams.

III. BENDRUOMENĖS NARIAI. JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Bendruomenės nariai gali būti 18 metų sulaukę fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys, dirbantys ar besimokantys Adakavo seniūnaitijoje, ir jų šeimos nariai.
 2. Bendruomenės narys turi teisę:

12.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose Bendruomenės narių susirinkimuose;

12.2. būti išrinktas į Bendruomenės valdymo ir kontrolės organus;

12.3. susipažinti su Bendruomenės dokumentais ir gauti visą jos turimą informaciją apie Bendruomenės veiklą;

12.4. išstoti iš Bendruomenės;

12.5. būti kelių Bendruomenių nariu;

12.6. dalyvauti Bendruomenės organizuojamuose renginiuose ir programose;

12.7. nustatyta tvarka naudotis Bendruomenės teikiamomis paslaugomis;

12.8. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis teisėmis.

 1. Bendruomenės narys privalo:

13.1. laikytis Bendruomenės įstatų;

13.2. mokėti nario mokestį.

 1. Lietuvos Respublikos piliečiams ar užsieniečiams, ypač nusipelniusiems sprendžiant Bendruomenės problemas, suteikiamas Bendruomenės garbės nario vardas. Pasiūlymą suteikti Bendruomenės garbės nario vardą tarybai gali pateikti bet kuris Bendruomenės narys. Jei tarybos posėdyje priimamas sprendimas, šį klausimą pateikti svarstyti Bendruomenės narių susirinkimui, pranešama asmeniui, kuriam siūloma suteikti Bendruomenės garbės nario vardą. Gavus šio asmens rašytinį sutikimą, artimiausiame Bendruomenės narių susirinkime sprendžiama dėl nario garbės vardo suteikimo.
 2. Bendruomenės garbės narys turi teisę:

15.1 dalyvauti visuose Bendruomenės renginiuose ir programose;

15.2 gauti informaciją apie vykdomas programas bei renginius, lėšų panaudojimą, teikti siūlymus dėl Bendruomenės veiklos.

IV. BENDRUOMENĖS NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO TVARKA

16. Nuo Bendruomenės įregistravimo juridinių asmenų registre Bendruomenės steigėjai tampa jos nariais.

17. Nauji nariai į Bendruomenę priimami po to, kai Bendruomenės pirmininkui raštu pateiktą prašymą išnagrinėja ir sprendimą priima taryba bei sumokamas nario mokestis.

18. Prašymą dėl priėmimo į Bendruomenės narius Taryba turi išnagrinėti artimiausiame tarybos posėdyje, tačiau ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jo gavimo dienos.

19. Bendruomenės nariai, nesilaikantys Bendruomenės įstatų, savo veikla kompromituojantys Bendruomenę ar be pateisinamų priežasčių nemokantys nario mokesčio, Tarybos sprendimu gali būti pašalinti iš Bendruomenės.

20. Pateikę prašymą Bendruomenės pirmininkui, jos nariai gali bet kada išstoti iš Bendruomenės.

21. Bendruomenės nariui išstojus ar jį pašalinus iš Bendruomenės, nario mokesčio įnašai ar kitaip Bendruomenės nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

V. BENDRUOMENĖS VALDYMAS

22. Bendruomenės organai yra:

22.1. Sąjungos aukščiausias organas – visuotinis narių susirinkimas;

22.2. kolegialus valdymo organas – taryba;

22.3. vienasmenis valdymo organas – pirmininkas.

VI. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

23. Visuotinis narių susirinkimas:

23.1. keičia Bendruomenės įstatus;

23.2. nustato nario mokestį;

23.3. renka ir atšaukia tarybos narius ir Bendruomenės pirmininką;

23.4. renka ir atšaukia revizijos komisijos narius;

23.5. tvirtina metinę finansinę ataskaitą;

23.6. priima sprendimą dėl Bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

23.7. suteikia Bendruomenės garbės nario vardą.

23.8. sprendžia kitus įstatymų visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

 1. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendruomenės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
 2. Susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.
 3. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas:

26.1 tarybos, revizijos komisijos iniciatyva arba reikalaujant 1/3 Bendruomenės narių;

26.2 teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Bendruomenės narys ar taryba.

 1. Visuotiniame narių susirinkime visi Bendruomenės nariai turi sprendžiamojo balso teisę. Vienas Bendruomenės narys turi vieną balsą.
 2. Susirinkimo sprendimai priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių Bendruomenės narių balsų dauguma, išskyrus 23.1. ir 23.6. punktuose nurodytiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip ⅔ susirinkime dalyvaujančių Bendruomenės narių balsų.
 3. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, per 14 kalendorinių dienų turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek susirinkime dalyvavo Bendruomenės narių
 4. Apie šaukiamą visuotinį Bendruomenės narių susirinkimą turi būti paskelbta ne vėliau kaip prieš tris dienas, pateikiant informaciją SMS žinute arba el. paštu, arba patalpinant skelbimą bendruomenės internetiniame puslapyje. Pranešime turi būti nurodyta susirinkimo data, laikas ir vieta, susirinkimo darbotvarkė, visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatoriai. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiame straipsnyje nustatytų terminų ir tvarkos, jeigu visi balsavimo teisę turintys nariai su tuo raštu sutinka.
 5. Visuotiniai Bendruomenės narių susirinkimai turi būti protokoluojami.

 VII. TARYBA

 1. Taryba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 6-10 narių, renkamų 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Tarybai vadovauja bendruomenės pirmininkas. Jeigu renkami pavieniai tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios tarybos kadencijos pabaigos. Tarybos nariams už veiklą Bendruomenėje neatlyginama. Bendruomenės pirmininkas yra ir tarybos pirmininkas.
 2. Taryba gali priimti sprendimus paprasta posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma, posėdyje dalyvaujant daugiau kaip ½ jos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, yra lemiamas tarybos pirmininko balsas. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinį metų ketvirtį ir turi būti protokoluojami. Posėdžių protokolus surašo ir pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
 3. Taryba atsakinga už:

34.1. metinės finansinės ataskaitos sudarymą ir pateikimą Bendruomenės narių susirinkimui;

34.2. Bendruomenės veiklos ataskaitos parengimą;

34.3. Bendruomenės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

34.4. prašymų priimti į Bendruomenės narius svarstymą ir šalinimą iš Bendruomenės narių;

34.5. filialų ir atstovybių steigimą ir jų veiklos nutraukimą, įstatų parengimą;

34.6. organizacijų, kurių nare yra Bendruomenė, sprendimų įgyvendinimą;

34.7. sprendimų priėmimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

34.8. renka atstovus į konferencijas, suvažiavimus, kongresus ar kitus organus tose organizacijose, kurių nare yra Bendruomenė;

34.9. kitų Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme valdymo organų kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą.

 1. Iš tarybos narių renkami tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius. Taryba, vykdydama vidines funkcijas, savo darbą organizuoja konkretiems nariams priskirdama atskiras savo funkcijas.

VIII. PIRMININKAS

 1. Vienasmenis Bendruomenės valdymo organas yra Bendruomenės pirmininkas, renkamas visuotiniame Bendruomenės narių susirinkime 4 (ketverių) metų laikotarpiui.
 2. Bendruomenės pirmininkas atsako už:

37.1. bendruomenės narių susirinkimo sušaukimą, dokumentų parengimą, išskyrus atvejus, kai susirinkimas šaukiamas ne Bendruomenės valdymo organų iniciatyva;

37.2. informacijos apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Bendruomenės veiklai, pateikimą Bendruomenės nariams;

37.3 Bendruomenės narių apskaitą;

37.4. duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkymui;

37.6. darbuotojų priėmimą į darbą ir atleidimą;

37.7. sandorių Bendruomenės vardu sudarymą, sutarčių pasirašymą;

37.8. Bendruomenės atstovavimą teisme ir santykiuose su kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis;

37.9. sąskaitų kredito įstaigose atidarymą ir uždarymą;

37.10. kasdieninės Bendruomenės veiklos organizavimą.

IX. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO BENDRUOMENĖS

NARIAMS TVARKA

 1. Bendruomenės nariui raštu pareikalavus, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos jam turi būti sudaryta galimybė susipažinti ir (ar) kopijuoti Bendruomenės įstatus, metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, Bendruomenės veiklos ataskaitas, revizijos komisijos išvadas bei ataskaitas, visuotinių narių susirinkimų protokolus ir kitus Bendruomenės dokumentus,

kurie turi būti vieši pagal įstatus.

 1. Už suteiktą informaciją bei pateiktus dokumentus Bendruomenės pirmininkas gali nustatyti mokestį. Šis mokestis negali viršyti pateikiamų dokumentų paruošimo sąnaudų.
 2. Bendruomenės nariams pateikiamame narių sąraše turi būti nurodyti jų vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai) ir adresai korespondencijai pagal paskutinius turimus duomenis.

X. BENDRUOMENĖS TURTAS. BENDRUOMENĖS VEIKLOS KONTROLĖ

41. Bendruomenės turtą sudaro:

41.1. stojamieji narių įnašai ir metiniai nario mokesčiai;

41.2. ilgalaikis turtas, įsigytas už Bendruomenės lėšas;

41.3. lėšos, kurias Bendruomenė gauna iš savo ūkinės komercinės veiklos;

41.4. lėšos, gautos LR Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, bei kitos lėšos ar turtas, gauti įstatymų nedraudžiamais būdais (aukos, dovanos ir kt.);

41.5. lėšos, įstatymų numatyta tvarka gautos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, specialiųjų programų įgyvendinimui.

 1. Bendruomenės turtas ir lėšos turi būti naudojami laikantis įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytos tvarkos, įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
 2. Lėšos iš Bendruomenės sąskaitų pervedamos arba išmokamos Bendruomenės pirmininko ir finansininko nurodymu.
 3. Bendruomenės finansinės ūkinės veiklos kontrolę atlieka revizijos komisija, renkama visuotiniame Bendruomenės narių susirinkime 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Revizijos komisijos nariai negali būti Bendruomenės pirmininkas, tarybos nariai ir bendruomenės finansininkas.
 4. Revizijos komisija eiliniam visuotiniam susirinkimui pateikia veiklos ataskaitą.
 5. Revizijos komisija iš savo narių renka pirmininką ir turi teisę inicijuoti neeilinį visuotinį Bendruomenės narių susirinkimą bei pateikti jame išvadas atskirais Bendruomenės veiklos klausimais.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

47. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu Lietuvos Civilinio kodekso nustatyta tvarka Bendruomenė gali būti reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama.

48. Vieši pranešimai ir skelbimai, privalomi pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, skelbiami rajono ar respublikinėje spaudoje

49. Bendruomenės dokumentuose, kuriuos ji naudoja santykiams su kitais asmenimis, turi būti Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyta informacija.

50. Jeigu Bendruomenėje lieka mažiau negu trys nariai, per 30 dienų apie tokį sumažėjimą turi būti pranešta juridinių asmenų registrui.

51. Sprendimus dėl Bendruomenės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendruomenės taryba. Taryba tvirtina Bendruomenės filialų ir atstovybių nuostatus.

52. Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Bendruomenės pirmininkas arba susirinkimo įgaliotas asmuo. Pakeisti Bendruomenės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

53. Įstatai sudaryti lietuvių kalba 3 (trimis) egzemplioriais. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

 

Įstatai patvirtinti 2018 m. balandžio mėn. 20 d. visuotiniame narių susirinkime.

 

ADAKAVO BENDRUOMENĖ

 Į S T A T A I (SENI)

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Adakavo bendruomenė (toliau Bendruomenė) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. Savo veikloje ji vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

2. Bendruomenė įsteigta koordinuoti jos narių veiklą, atstovauti ir ginti jų interesus.

3. Bendruomenės pavadinimas: Adakavo bendruomenė.

4. Bendruomenės buveinė: Bibliotekos g. 4 Adakavo k. Skaudvilės sen. Tauragės r., Lietuvos Respublika.

5. Bendruomenė įsteigta neribotam laikui. Jos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

6. Bendruomenė turi sąskaitą kredito įstaigoje.

II. BENDRUOMENĖS VEIKLOS TIKSLAI

7. Veiklos tikslai:

7.1. skatinti demokratinės ir pilietinės lygių teisių ir galimybių visuomenės formavimąsi;

7.2. atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios ir valdymo institucijose Bendruomenės narių interesus; sprendžiant Bendruomenės narių problemas, konstruktyviai bendradarbiauti su Tauragės rajono savivaldybe ir valstybės institucijomis bei įstaigomis;

7.3. tenkinti svarbiausius socialinius, kultūrinius, ūkinius Bendruomenės narių poreikius;

7.4. kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką;

7.5. puoselėti dvasines vertybes;

7.6. dalyvauti įvairiose programose, projektuose, kitose veiklose, siekiant visokeriopos paramos bendruomenei;

7.7. burti Adakavo seniūnaitijoje gyvenančius, dirbančius, besimokančius ar kitaip su ja susijusius asmenis Bendruomenės problemoms spręsti;

7.8. ugdyti gyventojų kompiuterinį raštingumą;

7.9. rūpintis Adakavo seniūnaitijos teritorijoje esančio kultūrinio paveldo išsaugojimu.

8. Bendruomenė, siekdama užsibrėžtų tikslų, turi teisę:

8.1 įstatų nustatyta tvarka organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus ir kitus masinius renginius;

8.2. bendradarbiauti su panašiomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis asociacijomis, politinėmis organizacijomis ir Lietuvos valstybės institucijomis, mokymo, kultūros įstaigomis ir vietos šviesuoliais;

8.3. vykdyti įstatymų nedraudžiamą veiklą, kuri neprieštarauja Bendruomenės veiklos tikslams ir yra reikalinga jiems pasiekti;

8.4. įsigyti ir valdyti savo veiklai reikalingą turtą ir lėšas, gauti paramą iš Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių juridinių bei fizinių asmenų;

8.5. steigti Bendruomenės filialus ir atstovybes, įstoti į kitas asociacijas bei tarptautines organizacijas;

8.6. vykdyti veiką, neprieštaraujančią įstatymams, samdyti fizinius ir juridinius asmenis;

8.7 Bendruomenė gali turėti ir kitas teises, neprieštaraujančias jos veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams.

III. BENDRUOMENĖS NARIAI. JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9. Bendruomenės nariai gali būti 18 metų sulaukę fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys, dirbantys ar besimokantys Adakavo seniūnaitijoje, ir jų šeimos nariai.

10. Bendruomenės narys turi teisę:

10.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose Bendruomenės narių susirinkimuose;

10.2. būti išrinktas į Bendruomenės valdymo ir kontrolės organus;

10.3. susipažinti su Bendruomenės dokumentais ir gauti visą jos turimą informaciją apie Bendruomenės veiklą;

10.4. išstoti iš Bendruomenės;

10.5. būti kelių Bendruomenių nariu;

10.6. dalyvauti Bendruomenės organizuojamuose renginiuose ir programose;

10.7. nustatyta tvarka naudotis Bendruomenės teikiamomis paslaugomis;

10.8. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis teisėmis.

11. Bendruomenės narys privalo:

11.1. laikytis Bendruomenės įstatų;

11.2. mokėti nario mokestį.

12. Lietuvos Respublikos piliečiams ar užsieniečiams, ypač nusipelniusiems sprendžiant Bendruomenės problemas, suteikiamas Bendruomenės garbės nario vardas. Pasiūlymą suteikti Bendruomenės garbės nario vardą tarybai gali pateikti bet kuris Bendruomenės narys. Jei tarybos posėdyje priimamas sprendimas, šį klausimą pateikti svarstyti Bendruomenės narių susirinkimui, pranešama asmeniui, kuriam siūloma suteikti Bendruomenės garbės nario vardą. Gavus šio asmens rašytinį sutikimą, artimiausiame Bendruomenės narių susirinkime sprendžiama dėl nario garbės vardo suteikimo.

13. Bendruomenės garbės narys turi teisę:

13.1 dalyvauti visuose Bendruomenės renginiuose ir programose;

13.2 gauti informaciją apie vykdomas programas bei renginius, lėšų panaudojimą, teikti siūlymus dėl Bendruomenės veiklos.

IV. BENDRUOMENĖS NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO TVARKA

14. Nuo Bendruomenės įregistravimo juridinių asmenų registre Bendruomenės steigėjai tampa jos nariais.

15. Nauji nariai į Bendruomenę priimami po to, kai Bendruomenės pirmininkui raštu pateiktą prašymą išnagrinėja ir sprendimą priima taryba bei sumokamas nario mokestis.

16. Prašymą dėl priėmimo į Bendruomenės narius taryba turi išnagrinėti artimiausiame tarybos posėdyje, tačiau ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jo gavimo dienos.

17. Bendruomenės nariai, nesilaikantys Bendruomenės įstatų, savo veikla kompromituojantys Bendruomenę ar be pateisinamų priežasčių nemokantys nario mokesčio, tarybos sprendimu gali būti pašalinti iš Bendruomenės.

18. Pateikę prašymą Bendruomenės pirmininkui, jos nariai gali bet kada išstoti iš Bendruomenės.

19. Bendruomenės nariui išstojus ar jį pašalinus iš Bendruomenės, nario mokesčio įnašai ar kitaip Bendruomenės nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

20. Bendruomenės nariai moka 10 (dešimties) litų dydžio metinį nario mokestį. Nario mokestį Bendruomenės nariai privalo sumokėti iki kiekvienų kalendorinių metų gruodžio mėnesio 31 dienos.

V. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

21. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Bendruomenės organas. Jo kompetencija:

21.1. keičia Bendruomenės įstatus;

21.2. renka ir atšaukia tarybos narius ir Bendruomenės pirmininką;

21.3. renka ir atšaukia revizijos komisijos narius;

21.4. tvirtina metinę finansinę ataskaitą;

21.5. priima sprendimą dėl Bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

21.6. suteikia Bendruomenės garbės nario vardą.

21.7. sprendžia kitus įstatymų visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

22. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendruomenės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

23. Eilinį visuotinį Bendruomenės narių susirinkimą Bendruomenės pirmininkas privalo sušaukti kasmet ne vėliau kaip per pirmą pusmetį nuo finansinių metų pabaigos.

24. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas:

24.1 tarybos, revizijos komisijos iniciatyva arba reikalaujant 1/3 Bendruomenės narių;

24.2 teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Bendruomenės narys ar taryba.

25. Visuotiniame narių susirinkime visi Bendruomenės nariai turi sprendžiamojo balso teisę. Vienas Bendruomenės narys turi vieną balsą.

26. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip1/2 visų Bendruomenės narių. Jei nėra kvorumo, tai susirinkimas laikomas neįvykusiu ir ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

27. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai laikomi priimtais, kai gauta daugiau balsavime dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“:

27.1. keisti Bendruomenės įstatus;

27.2. pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Bendruomenę;

27.3. rinkti (ar pašalinti) tarybos narius, revizijos komisijos narius, Bendruomenės pirmininką.

28. Apie šaukiamą visuotinį Bendruomenės narių susirinkimą turi būti paskelbta ne vėliau kaip prieš tris dienas, pateikiant informaciją telefonu, raštu, skelbimą bendruomenės internetiniame puslapyje. Pranešime turi būti nurodyta susirinkimo data, laikas ir vieta, susirinkimo darbotvarkė, visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatoriai. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiame straipsnyje nustatytų terminų ir tvarkos, jeigu visi balsavimo teisę turintys nariai su tuo raštu sutinka.

29. Visuotiniai Bendruomenės narių susirinkimai turi būti protokoluojami.

VI. VALDYMO ORGANAI

30. Bendruomenės valdymo organai yra taryba ir Bendruomenės pirmininkas.

31. Taryba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 5 nariai, renkami 2 (dvejų) metų laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios tarybos kadencijos pabaigos. Tarybos nariams už veiklą Bendruomenėje neatlyginama.

32. Taryba gali priimti sprendimus paprasta posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma, posėdyje dalyvaujant daugiau kaip ½ jos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, yra lemiamas tarybos pirmininko balsas. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinį metų ketvirtį ir turi būti protokoluojami. Posėdžių protokolus surašo ir pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

33. Taryba atsakinga už:

33.1. metinės finansinės ataskaitos sudarymą ir pateikimą Bendruomenės narių susirinkimui;

33.2. Bendruomenės veiklos ataskaitos parengimą;

33.3. Bendruomenės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

33.4. prašymų priimti į Bendruomenės narius svarstymą ir šalinimą iš Bendruomenės narių;

33.5. filialų ir atstovybių steigimą ir jų veiklos nutraukimą, įstatų parengimą;

33.6. organizacijų, kurių nare yra Bendruomenė, sprendimų įgyvendinimą;

33.7. sprendimų priėmimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

33.8. renka atstovus į konferencijas, suvažiavimus, kongresus ar kitus organus tose organizacijose, kurių nare yra Bendruomenė;

33.9. kitų Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme valdymo organų kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą.

34. Iš tarybos narių renkami tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius. Taryba, vykdydama vidines funkcijas, savo darbą organizuoja konkretiems nariams priskirdama atskiras savo funkcijas.

35. Vienasmenis Bendruomenės valdymo organas yra Bendruomenės pirmininkas, renkamas visuotiniame Bendruomenės narių susirinkime 2 (dvejų) metų laikotarpiui.

36. Bendruomenės pirmininkas atsako už:

36.1. bendruomenės narių susirinkimo sušaukimą, dokumentų parengimą, išskyrus atvejus, kai susirinkimas šaukiamas ne Bendruomenės valdymo organų iniciatyva;

36.2. informacijos apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Bendruomenės veiklai, pateikimą Bendruomenės nariams;

36.3 Bendruomenės narių apskaitą;

36.4. duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkymui;

36.6. darbuotojų priėmimą į darbą ir atleidimą;

36.7. sandorių Bendruomenės vardu sudarymą, sutarčių pasirašymą;

36.8. Bendruomenės atstovavimą teisme ir santykiuose su kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis;

36.9. sąskaitų kredito įstaigose atidarymą ir uždarymą;

36.10. kasdieninės Bendruomenės veiklos organizavimą.

VII. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO BENDRUOMENĖS

NARIAMS TVARKA

37. Bendruomenės nariui raštu pareikalavus, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos jam turi būti sudaryta galimybė susipažinti ir (ar) kopijuoti Bendruomenės įstatus, metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, Bendruomenės veiklos ataskaitas, revizijos komisijos išvadas bei ataskaitas, visuotinių narių susirinikimų protokolus ir kitus Bendruomenės dokumentus,

kurie turi būti vieši pagal įstatus.

38. Už suteiktą infomaciją bei pateiktus dokumentus Bendruomenės pirmininkas gali nustatyti mokestį. Šis mokestis  negali viršyti pateikiamų dokumentų paruošimo sąnaudų.

39. Bendruomenės nariams pateikiamame narių sąraše turi būti nurodyti jų vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai) ir adresai korespondencijai pagal paskutinius turimus duomenis.

VII. BENDRUOMENĖS TURTAS. BENDRUOMENĖS VEIKLOS KONTROLĖ

40. Bendruomenės turtą sudaro:

40.1. stojamieji narių įnašai ir metiniai nario mokesčiai;

40.2. ilgalaikis turtas, įsigytas už Bendruomenės lėšas;

40.3. lėšos, kurias Bendruomenė gauna iš savo ūkinės komercinės veiklos;

40.4. lėšos, gautos LR Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, bei kitos lėšos ar turtas, gauti įstatymų nedraudžiamais būdais (aukos, dovanos ir kt.);

40.5. lėšos, įstatymų numatyta tvarka gautos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, specialiųjų programų įgyvendinimui.

41. Bendruomenės turtas ir lėšos turi būti naudojami laikantis įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytos tvarkos, įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

42. Lėšos iš Bendruomenės sąskaitų pervedamos arba išmokamos Bendruomenės pirmininko ir finansininko nurodymu.

43. Bendruomenės finansinės ūkinės veiklos kontrolę atlieka revizijos komisija, renkama visuotiniame Bendruomenės narių susirinkime 2 (dvejų) metų laikotarpiui. Revizijos komisijos nariai negali būti Bendruomenės pirmininkas, tarybos nariai ir bendruomenės finansininkas.

44. Revizijos komisija eiliniam visuotiniam susirinkimui pateikia veiklos ataskaitą.

45. Revizijos komisija iš savo narių renka pirmininką ir turi teisę inicijuoti neeilinį visuotinį Bendruomenės narių susirinkimą bei pateikti jame išvadas atskirais Bendruomenės veiklos klausimais.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu Lietuvos Civilinio kodekso nustatyta tvarka Bendruomenė gali būti reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama.

47. Vieši pranešimai ir skelbimai, privalomi pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, skelbiami rajono ar respublikinėje spaudoje

48. Bendruomenės dokumentuose, kuriuos ji naudoja santykiams su kitais asmenimis, turi būti Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyta infomacija.

49. Jeigu Bendruomenėje lieka mažiau negu trys nariai, per 30 dienų apie tokį sumažėjimą turi būti pranešta juridinių asmenų registrui.

50. Sprendimus dėl Bendruomenės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendruomenės taryba. Taryba tvirtina Bendruomenės filialų ir atstovybių nuostatus.

51. Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Bendruomenės pirmininkas arba susirinkimo įgaliotas asmuo. Pakeisti Bendruomenės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

52. Įstatai sudaryti lietuvių kalba 3 (trimis) egzemplioriais. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

 Adakavo bendruomenės  pirmininkas                                              Romualdas Levanauskas

SUDERINTA

Visuotinio narių

2012 m. gegužės 25 d. susirinkimo

protokoliniu nutarimu

(protokolas Nr. 1)

Komentavimo galimybė išjungta.